Befordring ved aktivering

Kommunen kan efter en konkret vurdering bevilge befordringsudgifter til deltagelse i aktiveringstilbud.

Udgangspunktet er:

 • at der kun bevilges til befordring til aktivering, som ligger uden for bygrænsen (I forhold til egen bopæl).
 • at der bevilges ud fra hvad der er billigste offentlige transport på strækningen – Det er i den sammenhæng underordnet, hvordan den faktiske transport foretages - eksempelvis i egen bil.
 • at personer med befordringsudgifter, som er en direkte følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ret til den faktiske udgift til befordring.
 • at der ikke bevilges til deltagelse i privat løntilskudsansættelse.

Der skal søges om bevillingen. Der udløses altså ikke automatisk en bevilling til dækning af befordringsudgifter ved iværksættelsen af et aktiveringstilbud.

Der er ingen formkrav til ansøgningen. Det vil sige, at ansøgningen både kan være mundtlig og skriftlig.

Retningslinjer følger reglerne for bevilling af befordringsgodtgørelse i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kap. 15. §§  82-83.

Bemærk, at der ikke kan ydes en godtgørelse på mere end 1000 kr. om måneden i hel eller delvis befordringsgodtgørelse. Du er kun berettiget, hvis du er omfattet af målgruppe 2.2, 2.3, 2.11, 2.12, 2.13 eller 2.14 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11. 

Befordring

 • Det er et krav, at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, og retur er mere end 10 km. Hvis du har mere end 10 km beregnes godtgørelsen fra første kilometer.

 • Der kan ikke ydes godtgørelse for mere end de første 24 kilometer hver dag efter LAB § 83.

 • Godtgørelsen er skattepligtig

 • Godtgørelsen vil blive beregnet på baggrund af det planlagte antal mødedage, og reguleres ikke hvis det viser sig at du har færre fremmødedage. Hvis du er i et åbent tilbud, vil du alene få udbetalt godtgørelse efter LAB § 83 for de dage, hvor du faktisk møder i det åbne tilbud.

 • Det planlagte antal fremmødedage beregnes ud fra en gennemsnitsmåned, som er 4,3 uger.

 • Hvis du modtager befordringsgodtgørelse efter LAB § 82, stk. 4, kan der ikke samtidig ydes godtgørelse efter LAB § 83.

   

  Der kan ikke ydes godtgørelse til andre udgifter efter LAB § 83

   

 

Publiceret 21-01-2019